ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 

 122  Leen Lijfgewin en cijnsboek van de Borch Baerlo 

Laetschepenen
26 juli 1760 Andreas Daemen
11 februari 1766 Jacobus Bouten


LEEN LIJFGEWIN EN CHIJNSBOEK VAN DE BORGH BAERLO
Als een onderleen van de Borght Baerlo verheft wordt bij doode van deen welcken hetzelve bezit wordt betaelt gelijk van het principaele leen
voor Hergewaet                           6
voor Caemerlinghs recht        4-110
voor Stadthouder recht          4-110
voor Segelrecht                          4-120
voor Leen Mannen                   2-8
voor den Greffier                     4-110
voor den Amanuesis                -12
voor den Bode                             -6
                                                       _____
                                                      24-6
Als een leen wordt overgedraegen en wederom wordt ontfangen, wordt daer van worden alle de Rechten dubbelt betaelt gelijk mede het Hergewaet
In val van octroye wie mede als imant sijnen Eedt vernieuwt bij middel ven éénen nieuwen Hulder dan wordt geen Hergewaedt betaelt.
Als man oftewel vrouwe den éénen den anderen in eenigh leen tochtigen; insgelijcks als imant zijn Leen beswaert oftewel belast met éénen jaarlijckse rente: ook als imant begeert confirmatiebrieven
Over huwelijckse voorwaerden, maegescheyden Testamente oftewel andere dispositie van enighe leen goederen. Wie mede als imant sijnen Eedt vernieuwt bij middel van éénen nieuwen Hulder daer van  en wordt geen Hergewaet betaalt. d
Dan geniet daervan den Leenheer
Den Leenheere                                              9
Den Stadthouder voor Segelrecht       4-110
Den Greffier
Den Amanuensis                                           -112
Den Bode                                                         -6
van simpele transporten van een-twee-drie-vier ofte vijf morgens die vercocht zijn, daer van wordt alleen betaelt aen den Leenheere 9
aen den Leenmannen                               1-118
aen den Greffier                                          2-110
Voor het uytmaecken der akte             - 11
                                                                  ___________
                                                                           18-110
Soo imant sijnen Eedt vernieuwt by afstervenvan Leenheere daer van en wordt ook geen Hergewaedt ofte enighe rechten betaelt, dan alleen aen Greffier voor de te boeckstellinge een stick goudt ende silver soo groodt ende kleyn als het die partijen gelieft.
De leenen kunnen zonder octroye van Leenheere niet veralieneert worden, ofte dit geschiede, is sulcken handel nul volgens de regelementen op ' t Stuck van Leenen geemaneert ende  volgens de Landrechten fol  211 no 7 dat alle formaliteyten geobserveerd worden in contracten etc.
Den Leen Heffer manschappe En Eedt van trouw gedaen hebbende moet binnen de 40 daghen overgeven het denumbrement van het Leen, informa probandt by faute van hetwelck de Leen Heere het leen in arrest neemt.
Den Leen Heere heeft 40 daegen om het denumbrement goedt te keuren ofte te verwerpen.
Freudum amittitas culpe commissionis te omissionis sive fetonia, vasallus si exhibendo denum bremento aliquid seiens Omittas aut supprimat, privabur pro ea parte quam celavid.

Bron: RHCL Schepenbank Baarlo
(C)   H. Brueren