ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


111        

DE SPRUNCK TE BAARLO

Onderstaand de trancriptie van een stuk betreffende de openbare aanbesteding betreffende het opmaken van de openbare wasplaats, de Sprung geheten, welke nog steeds aanwezig is, maar nu de Sprunk genoemd wordt. De aanbesteding vond plaats in het midden van de 19e eeuw. De bron is nog steeds aanwezig.

Den Sprung te maken 40 voet lang en 16 voet breed en anderhalven voet diep als hij tegen-woordig is en rontomme met vaaschienen te battenen vast te maacken paalen, ider paal een voet

van malkanderen, alsmede de faschinen metrossen te bekleeden; de sluyse moet goed sufficantvan eyken 2 duymsche planken, breed 1½ voet

en van vooren met 2 duymsche planken, dyt te maacken en den Sprung voor 2 jaaren

t'onderhouden en sal 't hout tot de fachinen van de gemeente aengeweesen worden, alsook dry waschstoelen en een houtere vloer voor de waschstoelen om op te staan, soolang als noodig is, ende sal de aenneemer deser ...ost eene hegge van doorne planten pooten binnen de leunen en moet den aenneemer  dese hegge in tijd van 6 jaaren in staet leveren op pene dat in contrairen val sulx op sijne  kosten sal verhaalt worden, opgehangen op 100 gulden en opgegaan tot op 200 gulden, aengemijnd bij Peter Opheijs.

Ten tijde van 't branden der kertse is nog afgemijnd 71 gulden en naar uytbranden derselve

verbleven aen J: Holtackers, en heeft dese ten effecte vandien eygenhandig geteeckent.

[w.g.]  Joannes Holtackers

© H. Brueren (oktober 2006)