ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


109     

PAARDENDIENSTEN 1726

In vroeger tijden dienden hand en spandiensten worden verricht voor de heer van de heerlijkheid en de gemeenschap. De inwoners in het bezit van een of meerdere paarden moesten hiermede arbeid verrichten. Er waren schijnbaar problemen over de gang van zaken en dit werd in onderstaande verklaring van de schepenbank van Baarlo geregeld.

Alsoo wij ondergeschreven schepenen ende geswoerens dese heerlijkheijdt Baerlo bij dageliexe experientie ende hoe langer hoe grootere nurmareingen ende clachten mit redenen bevinden onder d’inwoonders alhier dienende mit een peerdt over den last, die sijen dyen aengaende, in alle voorvallende occasien, dagelix moeten doen tot merckelick voordeel van de groote hoven, die van oude tijden gehouden zijn geweest, te dienen met dry peerden, ende nu eenige jaeren herwaerts in alsoo te dienen hebben beginnen beginnen te manqueren, so is bij ons onderschreven, om alle questien voor te comen, geresolveert ende vastgesteld, dat de groote hoven, hebbende dry peerden, sullen gehouden wesen te dienen met desen verstande nochtans, dat soo sij gebaedt worden buyten dorps te dienen, voor die reyse met twee peerden sullen konnen volstaen ende bij de eerst naest volgende ordre mit het derde peerdt den resteerenden dienst sullen bijdoen, ende suppleren, ende dat dee halve hoven vans gelycken sullen gehouden wesen te dienen mit twee peerden, gelijck die mit een peerdt bouwen, oock mit een peerdt moeten dienen, alles conform de reguleringhe  van de billeteringhen, soo ende gelijck sulx van alle tijden costumelijck is geweest, ende dat bij manquement van alsoo te dienen d’ onwillige mit  recht daertoe sullen worden geconstrengeert  verzoeckende de gebiedende Heeren dese resolutie te willen approbeeren ende dijen aengaende de stercke handt te verleenen in oirconde hebben wij deese resolutie onderteijckent tot Baerlo den 13 april 1726

Jan Lemmen, Hendrick Buerskens, Jochim Beurskes, Hermen Verbraemhorst, Guert Bongaerts, T. Kessels

Bron:RHCL 3120 Schepenbank Baarlo (oktober 2006)

© H. Brueren  (okt.2006)