ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


107     

VRIJSTELLING VAN EXTRAORDINAIRE DIENSTEN

De heerlijkheid Baarlo was tijdens een oorlog vrijgesteld van extraordinaire diensten zoals uit onderstaande blijkt.

Specificatie soo van d’ adelijke als voordere goederen dewelcke ingevolgh van berichten  door de Regenten der Heerlijkheden  en Gemeentens van dit Gelderse District in voldoeninghe aen s’ hoffs ordonnantie van   den 4 Martij a.r. overgegeven int presteren der extraordinaire diensten geduerende desen oorlogh tot hiertoe exemt gebleven sijn: BAERLO In dese Heerlijkheijdt bevinden sich het Huys de Borch Baerlo en het Huys Raij beide Riddermatigh.

Het huis De Birckt soude voor dato niet gedient hebben. Der oirsaecke de Besitters van’t selve waeren geweest mitheeren tot Baerlo, dat den tegenwoordigen besitter den heer Baron d’ Olne continueerde den selven vrijdomb te genieten voorts de volgende ses hoven*  van’t presteren der extraordinairen diensten eximeerden onder voorgeven dat sij dienaengaaende soude vercregen   hebben een special previlegie van vrijdomb ende dat dienvolgens d’andere ingesetene de diensten voor de voorgemeldte heeren moesten doen, dewelcke meestal ¼ deel van de geheele gemeente uijtmaeken, dus mittet Huijs de Birckt .

Van schepenen ende gemeentsmannen word gheene mentie gemaeckt.

In de kantlijn:

als Douvenhoff, Fridesen hoff, Coosdonckshoff, Stockmanshoff, het Veerhuys, den Gemeentsbosch (zie ook onder Overkwartier van Gelre)

Bron: RHCL 16.0503 d’ Olne Baarlo inv. nr. 10 (  Okt 2006)

© H. Brueren  (oktober 2006)