ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


106     

HET MAESHUYS TE BAERLO 1782

Onderstaande tekst geeft de voorwaarden voor de verpachting van het Maeshuys te Baarlo, een boerderij daarnaast de veerdienst over de maas in het jaar 1782. Het Maeshuys was gelegen aan de linkerkant op de hoek van de huidige weg naar het veer, waar de weg een scherpe bocht naar links maakt. Het veer was toen gelegen bij de bocht recht door. Eigenaar - verpachter was Baron d’Olne, toen wonende op kasteel De Berckt.

“Geft aan pachting voor het huys, vehr, land, weijden etc 500  guldens Cleefs jaerlijks, aen backhoudt bekomt pachter 300 dennenschansen, ofte 200 andere, pagter sal het huys noch nieuw sijnde in reparatie onderhouden op sijn costen, maer so door hagelslagh, storm, wind, groot water ofte kriegs verderf daeraen schade quam, sal de reparatie sijn tot laeste  van hr. verpaghter: en soo de Maess in de keuken van ’t vorschreven huijs quam te staen en pagters daardoor genootsaeckt woorden uijt  hetselve sich te retereeren soo sal jun eenmael voor hetselve jaer van Meij tot Meij geremitteert woorden 40 guldens Cleefs.

Hr. verpagter ende pagters sullen alle reparatien der verschuijten, ponten, aecken etc. ider ten halven betaelen, te verstaen hr. verpagter sal den arbeitsloon aen de timmerluijden ten halven betaelen ende pagters de aendere halfscheid, daerbenevens hun kost, dranck en logie geven en de hr. verpagter sal de noedige materialen, als houd, ijzer en naegels etc fourneren. Maer 1783 den 17e februari heft hr. verpagter met pagters contrahiert, dat sij den den arbeitsloon loon van alle reparatie van de scheepen betaelen sullen alleen ende het noedig werck daertoe leveren, ook de helfte van den jaer betaelen sullen. Waertegens sij genieten eenen morgen maessweert met de witzen eindigende aen Enger beek ende heer verpagter heft voor het jaer 1782 aen sijn halfscheid voor reparatie betaelt 25 gulden clefs.

De veerscheepen sijn tot laeste van de pagters, so door hun versuijm daer aen schade quam. Alle kleene geredschaepen sijn  tot laste van de pagters alleen, voor ijder voetplanck, soo aen den voorslagh gemaekt woord, sallen pagters betaelen 1 stuyver clefs.

Pagters sullen vrij overvaeren alle dewelcke sijn tot dienste van den hr. verpagter en alle dewelcke den hr. verpagter sal gelieven, als ook den heer van Kessel en wat den heer verpagter zal coopen en verkoopen. In geval dat bij oorlog de veerscheepen weggenomen woorden, sal aen pagters pro rato der tijdt dat sij niet hebben konnen profiteeren remitteert worden. Ingeval dat militairen overgevaeren worden sal hiervan de helfte de heer verpagter profiteeren. Pagters sullen geen veergeld meer forderen als van ouds gebruickelijk is en geen pasagiers laeten wagten en so sij aene een of aendere conditien quaemen te manqueren soo sal aenstonds de pagting cesseeren en soo sij eenen knegt van de hr. verpagter laeten wagten en niet terstont overvaeren, sullen sij voor ijder reijs verbeuren 1 gulden en sullen ook betaelen de verteeringe der geene die doer hun versuijm aen de overkant van de maess ’s nachts sullen moeten logeeren.”

Bron: RHCL 16.0521 nr. 2180   

© H. Brueren (oktober 2006)