ARCHIEFVARIA                            Archiefvondsten Overkwartier van Gelre
 


103

ZOUT VERPACHTING TE BAARLO in 1771

In de Pruisische tijd was het zout erg belangrijk. Er zijn indertijd diverse plakaten (verordeningen) over verschenen waarin de gang van  zaken door de Pruisische regeerders werdvoorgeschreven.                                                                                                                                                      In Baarlo werd het zoutmeten verpacht zoals uit onderstaande transcriptie uit de schepenbank Baarlo  blijkt.

Verpachtinghe van het soudt van den 1 juni 1771 tot juni 1772 Conditien onder de welcke naer gedaene kerkcke publicatie de regeerders van Baerlo sullen verdoen het uijtmeten en verkoopen van ’t soudt tot Baerlo beginnende met den 1 e junij 1771 en eijndigen met laeste meij 1772. 1.Eerstelijck sal het soudt blijven voor de Regeerders soo te verstaen dat den aennemer moet maeken een pertinente Lijste die met de saltboeken overeen komt. 2. Den aennemer sal met het salt geene last hebben als alleen het uijtmeten. 3. Wordt het salt meten uijtgeset tegens twee guldens Cleefs par ton en sal een ijder vrijstaen voor minder tantieme te presenteeren. 4. Minstbiedende sal het saltmeten verblijven en sal gehalden sijn te betaelen aen vragt par ton eenen gulden Cleefs en ten eijnde van ’t jaer van sijnen ontfanck en uijtgave behoorlijke reekeninge doen, ter presentie van de regeerders. 5. Den aennemer sal sorge dragen dat het salt op sijnen tijdt wordt gehaelt te weten met quartaelen oft aen d’ Regeerders bekent maeken, hoe veel nog resteert en bij foute van sulks sullen de onkosten van executien op hem verhaelt worden. 6. Den aen-nemer sal gehalden sijn het spint uijtte meten tegens agt pont Venloos gewigte. 7. Sullen de inwoonders gehalden sijn te betaelen vijffthien stuijvers Cleefs voor het spint. 8. Den aen-nemer sal betaelen voor het maeken deser conditie 1 gld Cleefs en voor jeder Schepen daer over sittende 10 Ln en den boode 5 Ln Cleefs.

Verbleven aen Jan van Hees vor eenen gulden en negen Stuijvers Cleefs.

Oirconde Baerlo den 26 junij 1771 Jan van Hees Joannes  Mevissen

RHCL 01.029 nr. 3120

(C) H. Brueren (Oktober 2006